https://youtu.be/okPeQz2sxIc

Heian Shodan Kata

 

8th KYU Heian Nidan

 

7th KYU Heian Sandan

 

6th KYU Heian Yondan

 

5th & 4th KYU Heian Godan

 

3rd KYU TEKKI 1 SHODAN

 

BASSAI DAI, Shotokan, Master Nakayama

 

JION Kata, Shotokan, Master Nakayama